Pokyny k vypísaniu Návrhu na umiestnenie dieťaťa v Detskej ozdravovni Železnô :

 

DO poskytuje starostlivosť deťom od 3 do 15 rokov (vrátane), ktoré sú zdravotne oslabené vplyvom nepriaznivého životného prostredia alebo ohrozené na zdraví nesprávnou životosprávou, a rekonvalescentom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje liečbu v detskej kúpeľnej liečebni alebo v inom detskom odbornom ústave.

 

Zdravotné indikácie pre pobyt v detskej ozdravovni  Železnô

(Zbierka zákonov č. 251/1997 strana 2335)

 

I. Infekčné a parazitárne choroby

Kontakt s TBC (Z20.1)

 

II. Nádory

Rekonvalescenci po skončení komplexnej onkologickej liečby (Z54.1, Z54.2)

 

IV. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok

Obezita(E66.00-E66.09)

Proteínovo-energetická podvýživa (E44)a zaostávanie vo vývine v jej dôsledku(E45)

Diabetes mellitus (špecializované turnusy)

 

V. Duševné poruchy a poruchy správania

Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy (F43.1, F43.2, F43.8, F43.9), neurasténia(F48.), neorganická enuréza (F98.0)

!!! Neindikované(ani ako vedľajšie diagnózy) sú iné ochorenia z V. indikačnej skupiny, najmä závažné poruchy správania, často na kombinovanej psychofarmakologickej liečbe, závažné formy mentálnej a (alebo) motorickej retardácie !!

X. Choroby dýchacej sústavy

Recidivujúce zápaly horných a dolných dýchacích ciest (J31, J32, J37, J39, J40, J41, J42)

Alergická nádcha (J30) a kompenzovaná bronchiálna astma(J45)

Rekonvalescencia po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov(Z54.8)

 

       Z pozície lekára DO Vás prosím o nasledovné :

1. Návrh na umiestnenie musí vychádzať len zo zdravotných indikácií na pobyt v DO(viď vyššie).

2. Návrh je potrebné poslať minimálne 14 dní pred nástupom dieťaťa do ozdravovne.

 

3. Návrh musí obsahovať suficientné anamnestické údaje (vrátane alergií a prekonaných infekčných ochorení, najmä varicely), informácie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa,  všetky (aj vedľajšie) diagnózy a aktuálnu liečbu (medikamentóznu, diétnu, korekčné okuliare, ortopedické pomôcky, FRL…).

 

4. Súčasťou návrhu MUSÍ byť kópia posledného záznamu z odborného vyšetrenia (psychiatrické, neurologické, kardiologické…)  s presným uvedením diagnózy a aktuálnej medikamentóznej liečby, event., najmä u kardiologických pacientov (so závažnejšími diagnózami) aj s telesnými obmedzeniami.

Z nariadenia zdravotných poisťovní, bez týchto záznamov nemôže byť dieťa do DO prijaté.

 

5. Dieťa musí prísť so sprievodcom (rodič, zdravotník, vychovávateľ), ktorý vie podať dostatočné informácie o dieťati (zdravotný stav, správanie, stravovacie návyky, udržiavanie telesnej čistoty, zvláštnosti…).

 

6. Pri podávaní návrhu a nástupe do DO musia byť dodržané všeobecné kontraindikácie pre pobyt :

- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo,

- všetky choroby v akútnom štádiu,

- klinické známky obehového zlyhania,

- často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu (ťažké, recidivujúce epistaxy, metroragie u dievčat...),

-epilepsia okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy,

- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie (viď V. indikačná skupina),

- závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok, fajčenie.

  

 

         Za porozumenie a ústretovosť Vám ďakujem. Verím, že tým predídeme problémom pri odmietnutí príjmu nesprávne indikovaných pacientov, alebo predčasnému ukončeniu liečby.

Budeme sa snažiť, aby deti plne využili liečebné zameranie ozdravovne k ich prospechu.

 

 

MUDr. Andrea Mojžišová


© 2012 Detská ozdravovňa Železnô

designed by NW HORIZON