Škola


VEDENIE ŠKOLY

Spojená škola

J. Rumana 6

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel/fax: 044/5523735

Mária Oravcová

riaditeľka Spojenej školy

e-mail: spojenaskola@centrum.sk

Organizačná zložka: ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Železnô 5, Partizánska Ľupča


Acrobat Reader Rozvrhy hodín a organizácia vyučovania        Acrobat Reader Vzdelávací program a učebný plán

POKYNY PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Aby vyučovací proces prebiehal plynule, je potrebné, aby si každý žiak doniesol so sebou aktuálne učebnice a učebné pomôcky. Pri nástupe do školy v Železnom treba odovzdať vyplnenú “charakteristiku žiaka“, ktorú mu vyplní jeho triedny učiteľ. Tlačivo „Charakteristika žiaka“ nájdete na stránke www.zelezno.sk v časti „Dokumenty na stiahnutie“. Do charakteristiky prosím nevpisujte známky, ale obsah učiva, ktoré má žiak počas liečby prebrať. Vhodné je priložiť prefotenú časť z tematických plánov podľa Škvp kmeňovej školy na dané obdobie. Je v našom záujme, aby návrat žiaka do Vašej školy bol plynulý po stránke zdravotnej aj vedomostnej. Prípadné podnety z Vašej strany prehodnotíme a zrealizujeme pri ďalšej pedagogickej činnosti. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať.


HISTÓRIA ŠKOLY

Spojená škola J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš so sídlom v Liptovskom Mikuláši, bola zriadená Krajským školským úradom v Žiline s účinnosťou od 1.9.2006 ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Jej organizačnou zložkou je Základná škola pri zdravotníckom zariadení Železnô 5 Partizánska Ľupča.

Predmetom činnosti tejto organizačnej zložky je poskytovanie výchovy a vzdelávania žiakom, ktorí sa zúčastňujú liečby. Špecifikom vzdelávacieho procesu v ZŠ pri ZZ Železnô je, že sa tu stretávajú na určitý čas tzv. turnus pacienti z celého Slovenska so zdravotným oslabením respiračného systému, metabolickými poruchami alebo poruchami prameniacimi z nesprávnej životosprávy. Vzhľadom na rôznorodosť žiakov v jednotlivých triedach sa na vyučovaní využívajú metódy individuálneho vyučovania, skupinová forma vyučovania. Vyučovanie sa realizuje v budove školy, ktorá patrí detskej ozdravovni. Priestorovo sa jedná o 5 tried, 1 PC učebňu a miestnosti kabinetných zbierok. Materiálno–technické vybavenie školy je na priemernej úrovni.


VZDELÁVANIE

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie malotriedneho charakteru zdravotne oslabeným žiakom vo veku od 6 do 15 rokov. Vyučovací proces prebieha rovnako ako v každej inej ZŠ pod vedením odborných pedagogických zamestnancov podľa predpisu MŠ SR. Žiaci dostávajú kvalitné vzdelávanie podľa učebného plánu pre 1.- 9. ročník ZŠ pri zdravotníckom zariadení Variant D /štyri vyučovacie hodiny denne, t.j. 20 hodín týždenne/. V jednotlivých predmetoch nadväzujú na posledné učivo, ktoré prebrali vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálnemu zdravotnému stavu a momentálnym možnostiam a schopnostiam žiaka. Aby tento prechod bol plynulý, je potrebné, aby pedagógovia z kmeňových škôl posielali so žiakom aj aktuálnu časť tematických plánov z daných predmetov podľa Škvp školy na obdobie počas liečby. Úlohou a poslaním školy je zabezpečiť vzdelávanie na patričnej úrovni, aby sa deti po návrate z liečenia mohli bezproblémovo začleniť do vyučovacieho procesu. Klasifikácia žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení vychádza z typu hodnotenia a klasifikácie, ktorý preferuje kmeňová škola žiaka, pričom sa riadi metodickými usmerneniami k hodnoteniu a klasifikácii žiakov ZŠ.


SÚČASNOSŤ

V súčasnom období počet tried a pedagógov vyplýva z potreby personálneho obsadenia vzhľadom na počet vzdelávaných žiakov. Stáli pedagogickí pracovníci sú dvaja, ďalší zamestnanci sa dopĺňajú podľa potreby. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100%. Nárast žiakov v poslednom období je spojený so znovu zavádzaním preventívnych liečebných programov. Je predpoklad, že zdravotnícka starostlivosť o deti mladšieho a staršieho školského veku sa opäť zameria najmä na preventívnu starostlivosť a tým narastie počet klientov detskej ozdravovne.


Get Adobe Reader

© 2012 Detská ozdravovňa Železnô

designed by NW HORIZON